هذه الصفحة متوفرة أيضا: English, Arabic

 

Organisational strategy proces

Formålet med projektet er at udvikle evnen til at skabe organisatoriske strategier i både Danmark og Tunesien. Dette ved at forbedre kapaciteten til strategiudvikling i organisationerne, så der kan udvikles bæredygtige organisatoriske strategier for fremtiden. Projektet skal styrke organisationernes evne til at virke som platforme, der inddrager unge. Strategierne skal tydeliggøre, hvordan unge kan deltage og have indflydelse på udviklingen inden for både den organisatoriske og samfundsmæssige kontekst.

Projektet skal således styrke organisationers evne til at fungere som platforme for unges engagement ved at give en klar og gennemsigtig strategi, der skitserer, hvordan unge kan deltage og påvirke udviklingen på både organisatorisk og samfundsmæssigt niveau.


Kontaktpersoner på delprojektet:

Kim

Kim Frei
E-mail: kim.g.frei@gmail.com

Amine

Amine Ben Salah
E-mail: aminos70@gmail.com